Dataskyddspolicy

/Dataskyddspolicy
Dataskyddspolicy 2018-11-14T12:37:30+00:00

Dataskyddsförordningen (2016/679)
Skapat: 28.8.2018
REGISTRETS NAMN
Företagstjänst Advisers kundregister
REGISTRETS UPPRÄTTHÅLLARE
Företagstjänst Adviser, Kauhava, FO-nummer 1434824-3
Louhikontie 1, 62300 Härmä
050-5509905
ANSVARSPERSON
Göran Gunnar
050-5509905
goran.gunnar@yp-adviser.fi

PERSONUPPGIFTERNAS / REGISTRETS ÄNDAMÅL
Ändamålet med registret är att sköta kundrelationer, att se till kundens och registerupprättshållarens rättigheter och skyldigheter
samt att följa personuppgiftslagens bestämmelser. Registret kan även användas för marknadsföring.

REGISTRETS INNEHÅLL
• Grunduppgifter, namn, adress, epost
• Kund- och avtalsrelaterade uppgifter, t.ex. uppgifter som behövs för löneberäkning
• Uppgifter som den registrerade själv givit

DATAKÄLLOR
Uppgifter som kunden själv givit
UTLÄMMNING AV UPPGIFTER
Företagstjänst Adviser lämnar ut information enligt gällande lagstiftning. Personuppgifterna lagras inom EU/EES.
SKYDD AV PERSONUPPGIFTERNA
Registret används endast av Företagstjänst Advisers anställda. Personuppgifterna lagras i databaser som skyddas av lösenord, brandväggar och övriga tekniska åtgärder.
Personuppgifter i utskriven form lagras i företagets låsta och övervakade utrymmen och förstörs vid behov på ett säkert sätt.

RÄTT TILL INSYN ENLIGT PERSONUPPGIFTSLAGENS 6 KAPITEL 26 §
Den registrerade har rätt att granska sina egna uppgifter samt rätt att kräva att felaktiga uppgifter rättas. Uppgifterna begärs skriftligt av den ansvarige för registret.
FÖRBUDSRÄTT
Den registrerade har rätt att förbjuda den registeransvarige att behandla uppgifter som gäller honom själv för direktreklam, distansförsäljning och annan direktmarknadsföring.