TIETOSUOJASELOSTE

/TIETOSUOJASELOSTE
TIETOSUOJASELOSTE 2018-11-15T12:21:37+00:00

Tietosuoja-asetus (2016/679)
Laadittu: 28.8.2018
REKISTERIN NIMI
Yrityspalvelu Adviserin asiakastietokanta
REKISTERINPITÄJÄ
Yrityspalvelu Adviser, Kauhava, Y-tunnus 1434824-3
Louhikontie 1, 62300 Härmä
050-5509905
REKISTERIASIOISTA VASTAAVA HENKILÖ
Göran Gunnar
050-5509905
goran.gunnar@yp-adviser.fi

HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS/REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS
Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja
rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain
mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin. Lisäksi
henkilötietoja käsitellään rekisterinpitäjän markkinointiin, mukaan lukien suoramarkkinointi.
Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa myös sähköisesti.

REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ
• Perustietoja, kuten nimi, osoite, sähköpostiosoite
• Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot, esim. palkanlaskennassa tarvittavat tiedot
• Rekisteröidyn itse antamat tiedot

SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET
Asiakkaan antamat tiedot
TIETOJEN LUOVUTUS
Yrityspalvelu Adviser luovuttaa asiakastietoja voimassa olevan lainsäädännön
velvoittamissa rajoissa. Tietoja ei siirretä Euroopan talousalueen tai Euroopan unionin
ulkopuolelle.
REKISTERIN SUOJAUS
Rekisteriä käyttävät vain Yrityspalvelu Adviserin työntekijät. Tiedot kerätään atk-tietokantoihin, joihin vaaditaan käyttäjätunnus ja salasana.
Yrityspalvelu Adviserin tietojärjestelmän, verkkopalvelun ylläpitäjän tietoverkko ja laitteisto, jolla rekisteri sijaitsee on suojattu palomuurilla ja muilla teknisillä toimenpiteillä.
Tietokannasta tulostettava manuaalinen aineisto säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla yrityksen valvotuissa tiloissa ja hävitetään tarvittaessa turvallisesti.
HENKILÖTIETOLAIN 6 LUVUN 26 §:N MUKAINEN TARKASTUSOIKEUS
Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa hänestä rekisteriin merkityt tiedot, oikeus vaatia
virheellisen tiedon oikaisua sekä muutoinkin turvautua henkilötietolaissa turvattuihin
oikeuksiinsa. Tietojen tarkastusta ja oikaisua koskeva kirjallinen pyyntö tulee osoittaa
rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.
MUUT HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYYN LIITTYVÄT OIKEUDET
Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä häntä itseään koskevia
tietoja suoramainontaan, etämyyntiä ja muuta suoramarkkinointia sekä
markkina- ja mielipidetutkimusta varten. Kielto merkitään rekisteriin.